SFS 2003:532 Lag om ändring i lagen (1845:50 s. 1) om handel med lösören, som köparen låter i säljarens vård kvarbliva

Du är här: Start / Förmögenhetsrätt / Lag (1845:50 s.1) om handel med lösören, som köparen låter i säljarens vård kvarbliva / SFS 2003:532 Lag om ändring i lagen (1845:50 s. 1) om handel med lösören, som köparen låter i säljarens vård kvarbliva
030532.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1845:50 s. 1) om handel med
lösören, som köparen låter i säljarens vård
kvarbliva;

utfärdad den 17 juli 2003.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om lagen (1845:50 s. 1) om

handel med lösören, som köparen låter i säljarens vård kvarbliva

2

dels

att 3 a § skall upphöra att gälla,

dels

att 3 § skall ha följande lydelse.

3 §

3

�r köpeavhandling så upprättad och behandlad, som i 1 § sägs, men

inträffar utmätning inom trettio dagar efter det avhandlingen gavs in till kro-
nofogdemyndigheten i den region där egendomen finns, eller försätts sälja-
ren i konkurs efter ansökning, som gjorts inom sagda tid, är den sålda egen-
domen ej fredad från att utmätas eller att räknas till konkursboet. Detsamma
gäller, när ansökan om företagsrekonstruktion enligt lagen (1996:764) om
företagsrekonstruktion gjorts inom nämnda tid och konkurs följt på ansökan,
som gjorts under företagsrekonstruktionen eller inom tre veckor från det att
rätten beslutat att företagsrekonstruktionen skall upphöra. Görs efter ut-
gången av den i första punkten angivna tiden jäv mot köpeavhandling, vil-
ken är så upprättad och behandlad, som nyss sagts, är, om jävet görs vid ut-
mätningstillfälle, fordringsägaren skyldig att, om han vill fullfölja jävet,
inom en månad därefter väcka talan mot såväl säljaren som köparen vid
tingsrätten i den ort där egendomen finns. Gör han inte det, har han förlorat
sin talan. Godset skall genast beläggas med kvarstad och sökanden skall, om
han vill att åtgärden skall bestå, inom fjorton dagar efter utmätningsförrätt-
ningen hos kronofogdemyndigheten ställa full borgen för den kostnad och
skada, som kan orsakas av kvarstaden. Var säljarens egendom avträdd till
konkurs, skall vad om återvinning av lös egendom till konkursbo är stadgat i
4 kap. 19 och 20 §§ konkurslagen (1987:672) äga motsvarande tillämpning.

Vad som nu sagts om konkurs äger motsvarande tillämpning om i stället

offentligt ackord fastställes. I fråga om talan med anledning av ackordsför-
handling tillämpas 3 kap. 6 och 7 §§ lagen om företagsrekonstruktion.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

1

Prop. 2002/03:49, bet. 2002/03:LU17, rskr. 2002/03:222.

2

Senaste lydelse av 3 a § 1984:657.

3

Senaste lydelse 1996:767.

SFS 2003:532

Utkom från trycket
den 19 augusti 2003

background image

2

SFS 2003:532

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2003

På regeringens vägnar

P�R NUDER

Dag Mattsson
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Avtalslagen
Köplagen
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.