SFS 2003:532 Lag om ändring i lagen (1845:50 s. 1) om handel med lösören, som köparen låter i säljarens vård kvarbliva

Du är här: Start / Förmögenhetsrätt / Lag (1845:50 s.1) om handel med lösören, som köparen låter i säljarens vård kvarbliva / SFS 2003:532 Lag om ändring i lagen (1845:50 s. 1) om handel med lösören, som köparen låter i säljarens vård kvarbliva
030532.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:27px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft110{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft111{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft112{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft113{font-size:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft114{font-size:19px;line-height:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft115{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft116{font-size:12px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft23{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft24{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft25{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:-9px;left:0px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:922px;left:655px;white-space:nowrap" class="ft11">1</p> <p style="position:absolute;top:-17px;left:5px;white-space:nowrap" class="ft12"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:80px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:-12px;left:11px;white-space:nowrap" class="ft13"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:189px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft114"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (1845:50 s. 1) om handel med <br/>l�s�ren, som k�paren l�ter i s�ljarens v�rd <br/>kvarbliva;</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:15px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:284px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 17 juli 2003.</p> <p style="position:absolute;top:319px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft11">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:-5px;left:20px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:317px;left:242px;white-space:nowrap" class="ft15">1</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:21px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:319px;left:247px;white-space:nowrap" class="ft11"> f�reskrivs i fr�ga om lagen (1845:50 s. 1) om</p> <p style="position:absolute;top:337px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">handel med l�s�ren, som k�paren l�ter i s�ljarens v�rd kvarbliva</p> <p style="position:absolute;top:-5px;left:26px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:335px;left:459px;white-space:nowrap" class="ft15">2</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:27px;white-space:nowrap" class="ft16"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:354px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft17"><i>dels</i></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:354px;left:123px;white-space:nowrap" class="ft11"> att 3 a � skall upph�ra att g�lla,</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:35px;white-space:nowrap" class="ft16"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:372px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft17"><i>dels</i></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:39px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:372px;left:123px;white-space:nowrap" class="ft11"> att 3 � skall ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft18"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:407px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-5px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:405px;left:103px;white-space:nowrap" class="ft15">3</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:48px;white-space:nowrap" class="ft18"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:407px;left:108px;white-space:nowrap" class="ft19"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:407px;left:122px;white-space:nowrap" class="ft11">�r k�peavhandling s� uppr�ttad och behandlad, som i 1 � s�gs, men</p> <p style="position:absolute;top:425px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft115">intr�ffar utm�tning inom trettio dagar efter det avhandlingen gavs in till kro-<br/>nofogdemyndigheten i den region d�r egendomen finns, eller f�rs�tts s�lja-<br/>ren i konkurs efter ans�kning, som gjorts inom sagda tid, �r den s�lda egen-<br/>domen ej fredad fr�n att utm�tas eller att r�knas till konkursboet. Detsamma<br/>g�ller, n�r ans�kan om f�retagsrekonstruktion enligt lagen (1996:764) om<br/>f�retagsrekonstruktion gjorts inom n�mnda tid och konkurs f�ljt p� ans�kan,<br/>som gjorts under f�retagsrekonstruktionen eller inom tre veckor fr�n det att<br/>r�tten beslutat att f�retagsrekonstruktionen skall upph�ra. G�rs efter ut-<br/>g�ngen av den i f�rsta punkten angivna tiden j�v mot k�peavhandling, vil-<br/>ken �r s� uppr�ttad och behandlad, som nyss sagts, �r, om j�vet g�rs vid ut-<br/>m�tningstillf�lle, fordrings�garen skyldig att, om han vill fullf�lja j�vet,<br/>inom en m�nad d�refter v�cka talan mot s�v�l s�ljaren som k�paren vid<br/>tingsr�tten i den ort d�r egendomen finns. G�r han inte det, har han f�rlorat<br/>sin talan. Godset skall genast bel�ggas med kvarstad och s�kanden skall, om<br/>han vill att �tg�rden skall best�, inom fjorton dagar efter utm�tningsf�rr�tt-<br/>ningen hos kronofogdemyndigheten st�lla full borgen f�r den kostnad och<br/>skada, som kan orsakas av kvarstaden. Var s�ljarens egendom avtr�dd till<br/>konkurs, skall vad om �tervinning av l�s egendom till konkursbo �r stadgat i<br/>4 kap. 19 och 20 �� konkurslagen (1987:672) �ga motsvarande till�mpning.</p> <p style="position:absolute;top:760px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft11">Vad som nu sagts om konkurs �ger motsvarande till�mpning om i st�llet</p> <p style="position:absolute;top:778px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft115">offentligt ackord fastst�lles. I fr�ga om talan med anledning av ackordsf�r-<br/>handling till�mpas 3 kap. 6 och 7 �� lagen om f�retagsrekonstruktion.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:832px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft11">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2004.</p> <p style="position:absolute;top:-4px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft110"> </p> <p style="position:absolute;top:894px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft110">1</p> <p style="position:absolute;top:-8px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft111"> </p> <p style="position:absolute;top:895px;left:93px;white-space:nowrap" class="ft112">Prop. 2002/03:49, bet. 2002/03:LU17, rskr. 2002/03:222.</p> <p style="position:absolute;top:-4px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft110"> </p> <p style="position:absolute;top:906px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft110">2</p> <p style="position:absolute;top:-8px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft111"> </p> <p style="position:absolute;top:908px;left:93px;white-space:nowrap" class="ft112">Senaste lydelse av 3 a � 1984:657.</p> <p style="position:absolute;top:-4px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft110"> </p> <p style="position:absolute;top:919px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft110">3</p> <p style="position:absolute;top:-8px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft111"> </p> <p style="position:absolute;top:921px;left:93px;white-space:nowrap" class="ft112">Senaste lydelse 1996:767.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft113"><b>SFS 2003:532</b></p> <p style="position:absolute;top:201px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft116">Utkom fr�n trycket<br/>den 19 augusti 2003</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:-9px;left:84px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:922px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft21">2</p> <p style="position:absolute;top:-10px;left:89px;white-space:nowrap" class="ft22"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:52px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>SFS 2003:532</b></p> <p style="position:absolute;top:-5px;left:92px;white-space:nowrap" class="ft23"> </p> <p style="position:absolute;top:942px;left:498px;white-space:nowrap" class="ft24">Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:952px;left:505px;white-space:nowrap" class="ft24">Elanders Gotab, Stockholm 2003</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:95px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:51px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft21">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:86px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft21">P�R NUDER</p> <p style="position:absolute;top:104px;left:404px;white-space:nowrap" class="ft25">Dag Mattsson<br/>(Justitiedepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (1845:50 s. 1) om handel med
l�s�ren, som k�paren l�ter i s�ljarens v�rd
kvarbliva;

utf�rdad den 17 juli 2003.

Enligt riksdagens beslut

1

f�reskrivs i fr�ga om lagen (1845:50 s. 1) om

handel med l�s�ren, som k�paren l�ter i s�ljarens v�rd kvarbliva

2

dels

att 3 a � skall upph�ra att g�lla,

dels

att 3 � skall ha f�ljande lydelse.

3 �

3

�r k�peavhandling s� uppr�ttad och behandlad, som i 1 � s�gs, men

intr�ffar utm�tning inom trettio dagar efter det avhandlingen gavs in till kro-
nofogdemyndigheten i den region d�r egendomen finns, eller f�rs�tts s�lja-
ren i konkurs efter ans�kning, som gjorts inom sagda tid, �r den s�lda egen-
domen ej fredad fr�n att utm�tas eller att r�knas till konkursboet. Detsamma
g�ller, n�r ans�kan om f�retagsrekonstruktion enligt lagen (1996:764) om
f�retagsrekonstruktion gjorts inom n�mnda tid och konkurs f�ljt p� ans�kan,
som gjorts under f�retagsrekonstruktionen eller inom tre veckor fr�n det att
r�tten beslutat att f�retagsrekonstruktionen skall upph�ra. G�rs efter ut-
g�ngen av den i f�rsta punkten angivna tiden j�v mot k�peavhandling, vil-
ken �r s� uppr�ttad och behandlad, som nyss sagts, �r, om j�vet g�rs vid ut-
m�tningstillf�lle, fordrings�garen skyldig att, om han vill fullf�lja j�vet,
inom en m�nad d�refter v�cka talan mot s�v�l s�ljaren som k�paren vid
tingsr�tten i den ort d�r egendomen finns. G�r han inte det, har han f�rlorat
sin talan. Godset skall genast bel�ggas med kvarstad och s�kanden skall, om
han vill att �tg�rden skall best�, inom fjorton dagar efter utm�tningsf�rr�tt-
ningen hos kronofogdemyndigheten st�lla full borgen f�r den kostnad och
skada, som kan orsakas av kvarstaden. Var s�ljarens egendom avtr�dd till
konkurs, skall vad om �tervinning av l�s egendom till konkursbo �r stadgat i
4 kap. 19 och 20 �� konkurslagen (1987:672) �ga motsvarande till�mpning.

Vad som nu sagts om konkurs �ger motsvarande till�mpning om i st�llet

offentligt ackord fastst�lles. I fr�ga om talan med anledning av ackordsf�r-
handling till�mpas 3 kap. 6 och 7 �� lagen om f�retagsrekonstruktion.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2004.

1

Prop. 2002/03:49, bet. 2002/03:LU17, rskr. 2002/03:222.

2

Senaste lydelse av 3 a � 1984:657.

3

Senaste lydelse 1996:767.

SFS 2003:532

Utkom fr�n trycket
den 19 augusti 2003

background image

2

SFS 2003:532

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2003

P� regeringens v�gnar

P�R NUDER

Dag Mattsson
(Justitiedepartementet)

;
Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.