SFS 2006:674 Lag om ändring i lagen (1845:50 s. 1) om handel med lösören, som köparen låter i säljarens vård kvarbliva

Du är här: Start / Förmögenhetsrätt / Lag (1845:50 s.1) om handel med lösören, som köparen låter i säljarens vård kvarbliva / SFS 2006:674 Lag om ändring i lagen (1845:50 s. 1) om handel med lösören, som köparen låter i säljarens vård kvarbliva
060674.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1845:50 s. 1) om handel med
lösören, som köparen låter i säljarens vård
kvarbliva;

utfärdad den 8 juni 2006.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 och 3 §§ lagen (1845:50 s. 1) om

handel med lösören, som köparen låter i säljarens vård kvarbliva skall ha
följande lydelse.

1 §

2 Vill den, som tillhandlar sig lösören och tillåter, att desamma få i säl-

jarens vård kvarbliva, att vad han tillhandlat sig skall fredas från utmätning
för säljarens skuld och i händelse av dennes konkurs från boets tillgångar av-
skiljas, upprätte skriftlig avhandling om köpet med förteckning å de köpta
persedlarna och vittnens underskrift. Han skall inom en vecka därefter i orts-
tidning inom den ort, där säljaren bor, låta införa kungörelse om avhand-
lingen med uppgift om säljarens och köparens namn och yrken, dagen då
köpeavhandlingen blivit uppgjord samt köpeskillingens belopp. Avhand-
lingen jämte bevis om att kungörelsen införts i ortstidning skall inom åtta
dagar från den dag då kungörelsen skedde ges in för registrering till Krono-
fogdemyndigheten.

3 §

3 �r köpeavhandling så upprättad och behandlad, som i 1 § sägs, men

inträffar utmätning inom trettio dagar efter det avhandlingen gavs in till Kro-
nofogdemyndigheten, eller försätts säljaren i konkurs efter ansökning, som
gjorts inom sagda tid, är den sålda egendomen ej fredad från att utmätas eller
att räknas till konkursboet. Detsamma gäller, när ansökan om företagsrekon-
struktion enligt lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion gjorts inom
nämnda tid och konkurs följt på ansökan, som gjorts under företagsrekon-
struktionen eller inom tre veckor från det att rätten beslutat att företags-
rekonstruktionen skall upphöra. Görs efter utgången av den i första punkten
angivna tiden jäv mot köpeavhandling, vilken är så upprättad och behandlad,
som nyss sagts, är, om jävet görs vid utmätningstillfälle, fordringsägaren
skyldig att, om han vill fullfölja jävet, inom en månad därefter väcka talan
mot såväl säljaren som köparen vid tingsrätten i den ort där egendomen
finns. Gör han inte det, har han förlorat sin talan. Godset skall genast beläg-
gas med kvarstad och sökanden skall, om han vill att åtgärden skall bestå,

1 Prop. 2005/06:200, bet. 2005/06:SkU35, rskr. 2005/06:356.

2 Senaste lydelse 1997:361.

3 Senaste lydelse 2003:532.

SFS 2006:674

Utkom från trycket
den 19 juni 2006

background image

2

SFS 2006:674

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

inom fjorton dagar efter utmätningsförrättningen hos Kronofogdemyndighe-
ten ställa full borgen för den kostnad och skada, som kan orsakas av kvarsta-
den. Var säljarens egendom avträdd till konkurs, skall vad om återvinning av
lös egendom till konkursbo är stadgat i 4 kap. 19 och 20 §§ konkurslagen
(1987:672) äga motsvarande tillämpning.

Vad som nu sagts om konkurs äger motsvarande tillämpning om i stället

offentligt ackord fastställes. I fråga om talan med anledning av ackordsför-
handling tillämpas 3 kap. 6 och 7 §§ lagen om företagsrekonstruktion.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006. �ldre föreskrifter i 1 § om behö-

rig kronofogdemyndighet gäller fortfarande för registrering som skett före
ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Dag Mattsson
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Avtalslagen
Köplagen
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.