SFS 2022:970 Lag om ändring i lagen (1845:50 s. 1) om handel med lösören, som köparen låter i säljarens vård kvarbliva

Du är här: Start / Förmögenhetsrätt / Lag (1845:50 s.1) om handel med lösören, som köparen låter i säljarens vård kvarbliva / SFS 2022:970 Lag om ändring i lagen (1845:50 s. 1) om handel med lösören, som köparen låter i säljarens vård kvarbliva
SFS2022-970.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1845:50 s. 1) om handel med lösören,

som köparen låter i säljarens vård kvarbliva

Utfärdad den 16 juni 2022

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 3 § lagen (1845:50 s. 1) om handel
med lösören, som köparen låter i säljarens vård kvarbliva2 ska ha följande
lydelse.

3 §3 Om en köpehandling är upprättad och behandlad på det sätt som före-
skrivs i 1 §, är den sålda egendomen inte skyddad från utmätning eller från
att räknas till konkursboet, om utmätning görs inom trettio dagar efter det
att handlingen gavs in till Kronofogdemyndigheten, eller om säljaren för-
sätts i konkurs efter en ansökan inom samma tid. Detsamma gäller, när en
ansökan om företagsrekonstruktion har gjorts inom nämnda tid och konkurs
följt på en konkursansökan, som har gjorts under företagsrekonstruktionen
eller inom tre veckor från det att rätten beslutat att företagsrekonstruktionen
ska upphöra. Om det efter trettio dagar görs jäv mot en köpehandling som
är upprättad och behandlad på det sätt som föreskrivs i 1 §, och jävet görs
vid utmätningstillfället, är fordringsägaren, om han eller hon vill fullfölja
jävet, skyldig att inom en månad därefter väcka talan mot såväl säljaren som
köparen vid tingsrätten i den ort där egendomen finns. Om fordringsägaren
inte gör det, har han eller hon förlorat sin talan. Godset ska genast beläggas
med kvarstad och sökanden ska, om han eller hon vill att åtgärden ska bestå,
inom fjorton dagar efter utmätningsförrättningen hos Kronofogdemyndig-
heten ställa full borgen för den kostnad och skada som kan orsakas av kvar-
staden. Om säljarens egendom var avträdd till konkurs, ska det som före-
skrivs om återvinning av lös egendom till konkursbo i 4 kap. 19 och 20 §§
konkurslagen (1987:672) tillämpas.

Det som i första stycket anges om konkurs gäller på motsvarande sätt en

fastställd rekonstruktionsplan enligt lagen (2022:964) om företagsrekon-
struktion. I fråga om talan med anledning av en planförhandling tillämpas
5 kap. 2 och 3 §§ den lagen.

1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2022.
2. �ldre föreskrifter gäller fortfarande för ett offentligt ackord som kom-

mer till stånd enligt den upphävda lagen (1996:764) om företagsrekonstruk-
tion.

1 Prop. 2021/22:215, bet. 2021/22:CU22, rskr. 2021/22:375.
2 Senaste lydelse av lagens rubrik 1977:673.
3 Senaste lydelse 2006:674.

SFS

2022:970

Publicerad
den

23 juni 2022

background image

2

SFS

2022:970

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Erik Tiberg
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Avtalslagen
Köplagen
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.