SFS 1971:1051

711051.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1971:1051 Lag

Utkom från t rycket om ändring i lagcn (1904: 48 s. I) om samäganderätt;

den 27 dec. 1971

given Stockholms slott den 17 december 1971.

Vi GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes

och Vendes Konung, göra veterligt: att Vi, med riks-

dagen^, funnit gott förordna, att 7 § lagen (1904: 48 s. 1) om samägan­

derätt skall ha nedan angivna lydelse.

7 §2 �r samfälld fastighet sådan, att tillämpning av föreskrifterna om

klyvning kan ifrågakomma, och har delägare i fastigheten gjort ansö­
kan om fastighetens försäljning; vill annan delägare att gemenskapen

skall upplösas genom klyvning, give det tillkänna, innan ansökningen

varder av första domstol avgjord. Upplyses, att klyvning blivit i laga
ordning sökt, låte rätten frågan om försäljning vila, till dess sig visat,

huruvida på den ansökan klyvning kommer till stånd; är ej ansökan om
klyvning gjord, give rätten nödig tid därtill. Kommer någon i högre rätt

och visar, att klyvning blivit sökt, må fastigheten ändock gå till för­
säljning, evad klyvningen kommer till stånd eller icke.

Denna lag tr äder i kraft den 1 januari 1972.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till ytter­

mera visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt
kungl. sigill bekräfta låtit.

Stockholms slott den 17 december 1971.

GUSTAF ADOLF

(L. S.)

CARL LIDBOM

(Justitiedepartementet)

2442

1 Prop. 1971: 151, CU 28, rskr 3 19.

Senaste lydelse 1926: 333.

¬

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Avtalslagen
Köplagen
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.