SFS 1973:1153

731153.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1973:1153

om ändring i lagen (1904: 48 s. 1) om samäganderätt;

utkom f rån tr ycket

utfärdad den 14 december 1973,

^

^974

Kungl, Maj:t förordnar med riksdagen^ a tt 19 § lagen (1904: 48 s. 1)

Iom samäganderätt skall ha nedan angivna lydelse.

^ Prop. 1973:160, CU 33, rskr 38 9.

2411

¬

background image

SFS 1973; 1153

19 §2 Vad i denna lag finnes stadgat äge ej tillämpning å sådan sam-

fällighet, som avses i lagen (1973: 1150) om förvaltning av samfållighe-

ter, eller å sådan allmänning, som avses i lagen (1952: 166) om härads-
allmänningar eller lagen (1952:167) om allmänningsskogar i Norrland
och Dalarna; ej heller vare i något fall lagens föreskrifter tillämpliga i

fråga om bildande av jaktvårdsområde, bestående av allenast en fastig­

het, eUer av fiskevårdsområde, omfattande allenast en fastighet eller det
till allenast en fastighet hörande fisket.

Beträffande egendomsgemenskap mellan äkta makar eller delägare i

oskift dödsbo eller dem, som äro i bolag samman eller äro redare i sam­
ma fartyg eller deltagare i samma gruvrörelse, gälle vad därom är sär­

skilt stadgat.

Vad i 15 kap. 16 § föräldrabalken stadgas skall ej äga tillämpning i

fråga om försäljning enligt denna lag av samfälld fast egendom, vari
omyndig äger del.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1974.

CARL GUSTAF

2 S enaste lydelse 1960; 133.

CARL LIDBOM

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Avtalslagen
Köplagen
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.