SFS 1987:472

870472.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1987:472

om ändring i lagen (1904:48 s. 1) om samägandcrätt;

,mycket

Utfärdad den 4 juni 1987.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 11 § lagen (1904:48 s. 1) om

samäganderätt skall ha följande lydelse.

11 § Gode mannen skall på lämpligt sätt kungöra försäljningsvillkoren

samt tid och plats för auktionen. Avser auktionen hyreshusenhet eller
jordbruksfastighet skall gode mannen vid auktionen erinra om reglerna i
lagen (1975:1132) om förvärv av hyresfastighet m. m. respektive jord­

förvärvslagen (1979:230).

den 17 juni 1987

Denna lag träder i kraft de n 1 juli 1987.

På regeringens vägnar

STEN WICKBOM

Michael Koch

(Justitiedepartementet)

' Prop. 1986/87:122, JoU 24, rskr. 299.

¬

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Avtalslagen
Köplagen
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.