SFS 1987:796

870796.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1987:796

om ändring i lagen (1904:48 s. 1) om samäganderätt;

utkom från trycket

den 9 juli 1987

utfärdad den 11 juni 19 87.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 19 § lagen (1904:48 s. 1) om

samäganderätt skall ha följande l ydelse,

19

Vad i denna lag finnes stadgat äge ej tillämpning å sådan samfällig-

het, som avses i la gen (1973: 1150) om förvaltning av samfälligheter, eller å
sådan allmänning, som avses i lagen (1952:166) om häradsallmänningar

eller lag en (1952:167) om allmänningsskogar i Norrland och Dalarna; ej

heller vare i något fall lagens föreskrifter tillämpliga i fråga om bildande av

jaktvårdsområde, bestående av allenast en fastighet, eller av fiskevårds-

område, omfattande allenast en fastighet eller det till allenast en fastighet

hörande fisket.

' Prop. 1986/87:86, LU 2 6, rskr. 247.

Senaste lydelse 1973: 1153.

¬

background image

⬢ /

SFS 1987:796

Beträffande egendomsförhållanden som rör makar, sambor, delägare i

oskiftat dödsbo, bolagsmän, redare som ingått överenskommelse om part­
rederi eller deltagare i samma gruvrörelse finns särskilda bestämmelser.

Bestämmelserna i 15 kap. 15 § föräldrabalken skall inte tillämpas i fråga

om försäljning enligt denna lag av samfälld fast egendom, vari omyndig

äger del.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1988.

På regeringens vägnar

STEN WICKBOM

Anders Eriksson

(Justitiedepartementet)

/tta

-xC-

¬

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Avtalslagen
Köplagen
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.