SFS 1988:1263

881263.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1988:1263

om ändring i lagen (1904; 48 s. 1) om samäganderätt;

utkom oån trycket

den 16 december 1988

utfärdad den 1 december 1988 .

9 § I samband med ett förordnande om offentlig auktion skall rätten

också, om det yrkas av någon delägare, bestämma ett pris under vilket
godset inte får försäljas. �r det fråga om försäljning av en fastighet, i vilken

en omyndig har del eller som till någon del omfattas av ett förvaltarskap
enligt fb räldrabalken, skall ett sådant pris bestämmas, även om det inte

yrkas av någon.

I övrigt skall försäljningsvillkoren bestämmas av gode mannen.

12

Om samtliga delägare är närvarande vid auktionen och de är

överens om att anta eller förkasta ett anbud som lämnas på auktionen,
gäller d eras beslut. �r det fråga om en fastighet, för vilken rätten utan

' Prop. 1987/88:124, 1988/89: LU9, rskr. 10.

^ Senaste lydelse 1907:83 s. 3.

2883

Ml!

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 9, 12 och 19 §§ lagen (1904:48

|

s. 1) om samäganderätt skall ha följande lydelse.

¬

background image

SFS 1988; 1263

yrkande enligt 9 § skall bestämma ett visst lägsta pris, för försäljning dock

inte ske om inte den omyndiges andel eller den andel som omfattas.av ett
fbryaltarskap enligt foräldrabalken blir betald enligt det bestämda prisetv-

�r delägar na ej ense, gäller högst a anbudet såsom antaget, om det ej

understiger det pris som har bestämts enligt 9 §. �r lott i samfälld fastighet

särskilt intecknad och uppgår den på sådan lott belöpande andelen i de n

bjudna köpes killingen icke till beloppe t av den gäld, för vilken lotten på

grund av inteckning häftar, får anbudet inte antas, om inte ägare av övriga
lotter medger det. Vad som nu har sagts gäller dock inte, om försäljningen
avser att från två eller flera hemmanslotter avsöndra mark, som varit
anslagen till ständigt ryttare-, soldat- eller båtsmanstorp.

19

Vad i denna lag finnes stadgat äge ej tillämpning å sådan samfällig-

het, som avses i lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter, eller å

sådan allmänning, som avse s i lagen (1952:166 ) om häradsallmänningar
eller lagen (1952:16 7) om allmänn ingsskogar i Norrland och Dalarna; e j

heller vare i något fall lagens föreskrifter tillämpliga i fråga om bildande av

jaktvårdsområde, bestående av allenast en fastighet, eller av fiskevårdsom­

råde, omfattande allenast en fastighet eller det till allenast en fastighet

hörande fisket.

Beträffande egendomsförhållanden som rör makar, sambor, delä gare i

oskiftat dödsbo, bolagsmän, redare som ingått överenskommelse om part­

rederi eller deltagare i samma gruvrörelse finns särskilda bestämmelser.

Bestämmelserna i 15 kap. 15 § föräldrabalken skall inte tillämpas i fråga

om försäljning enligt denna lag av sa mfälld fast egen dom, som till n ågon
del ägs av omyndig eller omfattas av ett förvaltarskap enli gt föräldrabal­

ken.

Denna lag träder i k raft den 1 januari 19 89.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Anders Eriksson
(Justitiedepartementet)

' Senaste lydelse 1987:796.

¬

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Avtalslagen
Köplagen
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.