SFS 1989:255

890255.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1989:255

om ändring i lagen (1989:32) om ändring i lagen

utkom från trycket

(1904:48 s. 1) om samäganderätt;

den 30 maj i989

utfärdad den 11 maj 1989.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 19 § lagen (1904:48 s. I) om

samäganderätt i paragrafens lydelse enligt lagen (198 9:32) om ändring i

nämnda lag skall ha följande lydelse.

19

Vad i denn a lag finnes stadgat äge ej tillämpning å sådan samfäl-

lighet, som avses i lagen (1973:1 150) om förvaltning av samfälligheter,

[ eller å sådan allmänning, som avses i lage n (1952:166) om häradsallmän-

i

I

'1988/89; LU19, rskr, 16 7.

f //Senaste lydelse 1988; 1263.

¬

background image

\

SFS 1989:255

ningar eller lagen (1952:167) om allmänningsskogar i Norrland och Dalar- i:

na; ej heller vare i något fall lagens föreskrifter tillämpliga i fråga om '
bildande av jaktvårdsområde, bestående av allenast en fastighet, eller av

fiskevårdsområde, omfattande allenast en fastighet eller det till allenast en
fastighet hörande fisket.

Beträffande egendomsförhållanden som rör makar, sambor, delägare i

oskiftat dödsbo, bolagsmän, redare som ingått överenskommelse om part-

rederi eller deltagare i samma gruvrörelse finns särskilda bestämmelser. I

fråga om förvaltningen av fast egendom som är taxerad som jordbruksfas­
tighet och som ägs av minst tre gemensamt gäller särskilda bestämmelser i

stället för 2 �6 §§.

Bestämmelserna i 15 kap. 15 § föräldrabalken skall inte tillämpas i fråga

om försäljning enligt denna lag av samfälld fast egendom, som till någon
del ägs av omyndig eller omfattas av ett förvaltarskap enligt föräldrabal­

ken.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Michael Koch

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Avtalslagen
Köplagen
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.