SFS 1989:32

890032.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1989:32

Lag

Utkom från trycket

om ändring i lagen (1 904:48 s. 1) om samäganderätt;

den 2 i februari 1989

utfärdad den 19 januari 1989.

Enligt riksdagens beslut' foreskrivs att 19 § lagen (1904:48 s. 1) om

samäganderätt skall ha följande lydelse.

19 §' Vad i denna lag finnes stadgat äge ej tillämpning å sådan samfällig-

het, som avses i lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter, eller å

sådan allmänning, som avses i lagen ( 1952:166) om häradsallmänningar
eller lagen (1952 :167) om allmänningsskogar i Norrland och Dalarna; ej

heller vare i något fall la gens föreskrifter tillämpliga i fråga om bildande av

' Prop. 1988/89:9, LU12, rskr. 60.

54

' Senaste lydelse 1987:796.

¬

background image

I . ^ fe yårdsområde, bestående av allenast en fastighet, eller av fiskevårdsom-

SFS 1989:32

'

omfattande allenast en fastighet eller det till allena st en fastighet

, hörande fisket.

Beträffande egendomsförhållanden som rör makar, sambor, delä gare i

öskiftat dödsbo, bolagsmän, redare som ingått överenskommelse om part­

rederi eller deltagare i sa mma gruvrörelse finns särskilda bestämmelser. 1

fråga om förvaltningen av fast egendom som är taxerad som jordbruksfas­

tighet och som ägs av minst tre gemensamt gäller särskilda bestämmelser i

stället för 2-6 §§.

Bestämmelserna i 15 kap. 15 § föräldrabalken skall inte tillämpas i fråga

om försäljning enligt denna lag av samf älld fast ege ndom, vari omyn dig
äger del.

sijij

Denna lag träder i kraft den 1 j uli 1989.

i tst

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

t(BQ
sM-j;

Michael Koch

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Avtalslagen
Köplagen
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.