SFS 1990:1384

901384.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

' Prop. 1990/91:47, SkU6. rskr. 80.

1

SFS 1990:1384 Lag

Utkom från trycket

om ändHng 1 lagcii (1904:48 s. 1) om samäganderätt;

den 28 december 1990

Vjli

utrårdad den 13 december 1990.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 19 § lagen (1904:48 s. 1) om

i{

samäganderätt skall ha följande lydelse.

19

Vad i denna lag finne s stadgat äge ej tillämpning å sådan samfällig-

het, som avses i lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter, eller å

⬢Hii,

2522

' Senaste lydelse 1989:255.

c,.

¬

background image

'sädan allmänning, som avses i lagen (195 2:166) om häradsallmänningår

SFS 1990:13841

eller lagen (19 52:167) om allmänningsskogar i Norrland och Dalarna; ej
Heller vare i något fall lag ens föreskrifter tillämpliga i fråga om bildande av

jaktvårdsområde, bestående av allenast en fastighet, eller av fiskevårdsom­
råde, om fattande allenast en fastighet eller det till allenast en fastighet
hörande fisket.

Beträffande egendomsförhållanden som rör makar, sambor, delägare i

oskiftat dödsbo, bolagsmän, redare som ingått överenskommelse om part­

rederi eller deltaga re i samma gruvrörelse finns särskilda bestämmelser. I

fråga om förvaltningen av fast egendom som är taxerad som lantbruksen­
het och som ägs av minst tre gemensamt gäller särskilda bestämmelser i

stället för 2 - 6 §§.

Bestämmelserna i 15 kap. 15 § föräldrabalken skall inte tillämpas i fråga

om försäljning enligt denna lag av samfälld fast egendom, som till någon
del ägs av omyn dig eller omfattas av ett förvaltarskap enligt föräldrabal­

ken.

Denna lag träder i kraft den I jan uari 1991.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Anders Eriksson
(J ustitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Avtalslagen
Köplagen
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.