SFS 1970:1005

701005.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Nr 1005

Lag

om ändring i lagen (1904:48 s. 1) om samäganderätt;

given Stockholms slott den 17 december 1970.

Vi GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes och

Vendes Konung, göraveterligt: att Vi, med riksdagen^, funnit

gott förordna, att 4 § lagen (1904: 48 s. 1) om samäganderätt skall ha ne­

dan angivna lydelse.

4 §.

Den, som enligt 3 § blivit utsedd till god man, åligger att godset till del­

ägarnas samfällda bästa förvalta. Vill han godset bortlega, äge makt där­

till, dock ej för längre tid än förordnandet avser. Där fråga är om fast

egendom, äge han bortlega egendomen till den fardag, som infaller näst

efter det sagda tid gått till ända, eller, om viss minsta tid för upplåtelsen är

bestämd enligt lag, för sådan tid.

Behållen avkastning

ägarna fördelad.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1972.

Det alla som vederbör hava sig börsamligen att efterrätta. Till yttermera

visso hava Vi detta med egen hand underskr^^'it och med Vårt kungl. sigill

bekräfta låtit.

Stockholms slott den 17 december 1970.

GUSTAF ADOLF

(L. S.)

(Justitiedepartementet)

LENNART GEIJER

^ Prop. 1970:145, 3LU 81, rskr 444.

JP]

¬

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Avtalslagen
Köplagen
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.