SFS 1960:133

600133.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Nr 133

Lag

angående ändrad lydelse av 19 § lagen den 30 september 1904 (nr 48 s. 1)

om samäganderält;

given SLoc kholms sloll den 13 maj 1960.

Vi GUSTAF ADOLF, med Guds n å d e, Sveriges, Götes och

V e n d e s Konung, göra v e t e r 1 i g 1: att Vi, med riksdagen^, funnit

gott förordna, att 19 § lagen den 30 september 1904 om samäganderätt-

skall erhålla ändrad Ij'delse på sätt nedan angives.

19 §.

I fråga om ägor, som vid skifte av jord blivit undantagna för delägarnes

allmänna behov eller eljest äro samfällda för flera fastigheter, de där till

någon del hava sina ägor genom skifte eller eljest åtskilda, äge vad i denna

lag finnes stadgat ej tillämpning, utom såvitt angår mark, som varit till

ständigt ryttare-, soldat- eller båtsmanstorp anslagen; ej heller vare i något

fall lagens föreskrifter tillämpliga i avseende å oskift fiskevatten eller i frå­

ga om bildande av jaktvårdsområde, bestående av allenast en fastighet,

eller av fiskevårdsområde, omfattande allenast en fastighet eller det till

allenast en fastighet hörande fisket.

Beträffande egendomsgemenskap

särskilt stadgat.

Vad i

äger del.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1961.

1 Prop. 1960: 50; L^U 8; Rskr 167.

^ Sen aste lydelse av 19 §, se 1951: 291.

95 �G0702fi. S vensk f örfaiiningssamling 1960, Nr 130�133

¬

background image

342

I960 . Nr

Det alla som vederbör hava sig liörsamligeii att eflerrätla. Till ylle

visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt kungl. si

bekräfta låtit.

,

Stockholms slott den 13 maj 1960.

GUSTAF ADOLF

(L. S.)

(Justitiedepartementet)

HERMAN KL ING

Nr t30�133,

StocUIiolin 1960. Kunfjl. Boktryckeriet, P. A. Norstedt & Söner

ti?

¬

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Avtalslagen
Köplagen
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.