SFS 1951:291

510291.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

588

� 1951. Nr

ti. ,j. .

, .j

'"i.

Nr 291.

Lag

angående ändrad lydelse ay 19 § lagen den 30 septemb er 1901:

(nr 4:8 s. 1) om samäganderätt;

given Stochholms sloit den 1 juni J951.

Vi GUSTAF ADOLF, med Guds nå de, Sveriges, Götes och

Vendes Konung, göra veterligt: att Vi, med riksdagenS funni

gott förordna, att 19 § lagen den 30 september 1904 om samäganderätt" s

erhålla ändrad lydelse på sätt nedan angives.

19 §.

.

I fråga om ägor, som vid skifte av jord hlhit undantagna för delägarnes

allmänna behov eller eljest äro samfällda för flera fastigheter, de där t"

någon del hava sina ägor genom skifte eller eljest åtskilda, äge vad i den

lag finnes stadgat ej tillämpning, utom såvitt angår mark, som varit '

ständigt ryttare-, soldat- eller båtsmanstorp anslagen; ej heller vare i någo

fall lagens föreskrifter tillämpliga i avseende å oskift fiskevatten eller

fråga om bildande av jaktvårdsområde, bestående av allenast en fastighet'

Beträffande egendomsgemenskap

särskilt stadgat.

v

Vad i

äger del.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1951.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till yttermera

visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt kungl. sigil

bekräfta låtit.

Stockholms slott den 1 juni 1951.

i

GUSTAF ADOLF.

(L. S.)

(Justitiedepartementet.)

HERMAN ZETTERBERG.

¬

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Avtalslagen
Köplagen
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.