SFS 1994:1437 Lag om ändring i lagen (1904:48 s. 1) om samäganderätt

Du är här: Start / Förmögenhetsrätt / Lag (1904:48 s.1) om samäganderätt / SFS 1994:1437 Lag om ändring i lagen (1904:48 s. 1) om samäganderätt
SFS 1994_1437 Lag om ändring i lagen (1904_48 s. 1) om samäganderätt

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1994:1437
Utkom från trycket
den 14 december 1994

Lag
om ändring i lagen (1904:48 s. 1) om samägande-

rätt;

utfärdad den 1 december 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 19 § lagen (1904:48 s. 1) om

samäganderätt skall ha följande lydelse.

19 §2 Vad i denna lag finnes stadgat äge ej tillämpning å sådan
samfällighet, som avses i lagen (1973:1150) om förvaltning av
samfälligheter, eller å sådan allmänning, som avses i lagen (1952:166)
om häradsallmänningar eller lagen (1952:167) om allmänningsskogar i
Norrland och Dalarna; ej heller vare i något fall lagens föreskrifter
tillämpliga i fråga om bildande av jaktvårdsområde, bestående av
allenast en fastighet, eller av fiskevårdsområde, omfattande allenast en

fastighet eller det till allenast en fastighet hörande fisket.

Beträffande egendomsförhållanden som rör makar, sambor, delägare i

oskiftat dödsbo, bolagsmän, redare som ingått överenskommelse om
partrederi eller deltagare i samma gruvrörelse finns särskilda bestämmel-

ser. I fråga om förvaltningen av fast egendom som är taxerad som
lantbruksenhet och som ägs av minst tre gemensamt gäller särskilda
bestämmelser i stället för 2-6 §§.

Bestämmelserna i 13 kap. 10 § eller 14 kap. 11 § föräldrabalken

skall inte tillämpas i fråga om försäljning enligt denna lag av samfälld
fast egendom, som till någon del ägs av omyndig eller omfattas av ett
förvaltarskåp enligt föräldrabalken.

1

Prop. 1993/94:251, bet. 1994/95:LU3, rskr. 1994/95:29.

2

Senaste lydelse 1990:1384.

2985

background image

SFS 1994:1437

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1995.

På regeringens vägnar

STEN HECKSCHER

Göran Lambertz
(Justitiedepartementet)

2986

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Avtalslagen
Köplagen
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.