SFS 2000:596 Lag om ändring i lagen (1904:48 s. 1) om samäganderätt

Du är här: Start / Förmögenhetsrätt / Lag (1904:48 s.1) om samäganderätt / SFS 2000:596 Lag om ändring i lagen (1904:48 s. 1) om samäganderätt
000596.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1904:48 s. 1) om
samäganderätt;

utfärdad den 15 juni 2000.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att i 19 § lagen (1904:48 s. 1) om

samäganderätt ordet ⬝jaktvårdsområde⬝ skall bytas ut mot ⬝viltvårdsom-
råde⬝.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Dag Mattsson
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 1999/2000:73, bet. 1999/2000:MJU17, rskr. 1999/2000:253.

SFS 2000:596

Utkom från trycket
den 4 juli 2000

2*

SFS 2000:592�621

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2000

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätt

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.