SFS 2000:596 Lag om ändring i lagen (1904:48 s. 1) om samäganderätt

Du är här: Start / Förmögenhetsrätt / Lag (1904:48 s.1) om samäganderätt / SFS 2000:596 Lag om ändring i lagen (1904:48 s. 1) om samäganderätt
000596.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1904:48 s. 1) om
samäganderätt;

utfärdad den 15 juni 2000.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att i 19 § lagen (1904:48 s. 1) om

samäganderätt ordet ⬝jaktvårdsområde⬝ skall bytas ut mot ⬝viltvårdsom-
råde⬝.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Dag Mattsson
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 1999/2000:73, bet. 1999/2000:MJU17, rskr. 1999/2000:253.

SFS 2000:596

Utkom från trycket
den 4 juli 2000

2*

SFS 2000:592�621

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2000

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Avtalslagen
Köplagen
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.