SFS 2010:26 Lag om ändring i lagen (1904:48 s. 1) om samäganderätt

Du är här: Start / Förmögenhetsrätt / Lag (1904:48 s.1) om samäganderätt / SFS 2010:26 Lag om ändring i lagen (1904:48 s. 1) om samäganderätt
100026.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1904:48 s. 1) om
samäganderätt;

utfärdad den 28 januari 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 11 § lagen (1904:48 s. 1) om sam-

äganderätt ska ha följande lydelse.

11 §

2

Den gode mannen ska på lämpligt sätt kungöra försäljningsvillkoren

samt tid och plats för auktionen. Avser auktionen en jordbruksfastighet, ska
den gode mannen vid auktionen upplysa om reglerna i jordförvärvslagen
(1979:230).

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2010.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Magnus Medin
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2009/10:21, bet. 2009/10:CU3, rskr. 2009/10:176.

2 Senaste lydelse 1987:472.

SFS 2010:26

Utkom från trycket
den 9 februari 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Avtalslagen
Köplagen
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.