SFS 2010:26 Lag om ändring i lagen (1904:48 s. 1) om samäganderätt

Du är här: Start / Förmögenhetsrätt / Lag (1904:48 s.1) om samäganderätt / SFS 2010:26 Lag om ändring i lagen (1904:48 s. 1) om samäganderätt
100026.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1904:48 s. 1) om
samäganderätt;

utfärdad den 28 januari 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 11 § lagen (1904:48 s. 1) om sam-

äganderätt ska ha följande lydelse.

11 §

2

Den gode mannen ska på lämpligt sätt kungöra försäljningsvillkoren

samt tid och plats för auktionen. Avser auktionen en jordbruksfastighet, ska
den gode mannen vid auktionen upplysa om reglerna i jordförvärvslagen
(1979:230).

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2010.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Magnus Medin
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2009/10:21, bet. 2009/10:CU3, rskr. 2009/10:176.

2 Senaste lydelse 1987:472.

SFS 2010:26

Utkom från trycket
den 9 februari 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätt

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.