SFS 1975:246

750246.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1975:246

om ändring i lagen (1915:218) om avta! och andra

utkom Mn trycket

rättshandlingar på förmögenhetsrättens område;

den 3 juni 1975

utfärdad den 7 maj 1975.

Enligt riksdagens beslut' föreskrives att 23 § lagen (1915:218) om

avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område skall

ha nedan angivna lydelse.

23 § Varder fullmaktsgivarens egendom avträdd till konkurs, har

rättshandling, som fullmäktigen företager, icke större verkan mot
konkursboet än den skulle haft, om fullmaktsgivaren själv företagit

den. �r fullmakten sådan som avses i 18 §, kan r ättshandlingen ej göras
gällande mot boet, om fullmäktigen ägde eller bort äga kännedom om

konkursen när han företog rättshandlingen.

Denna lag träder i kraf t den 1 juli 1975.

På regeringens vägnar

LENNART GEIJER

Trygve Hellners
(Justitiedepartementet)

' Prop. 1975:6, LU 12,rskr91.

¬

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätt

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.