SFS 1976:185

760185.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

pi

SFS 1976:185

Lag

Utkom från trycket

den 11 maj 1976

om ändring i lagen (1915: 218) om avtal och andra rätt s­

handlingar på förmögenhetsrättens område;

utfärdad den 22 apri l 1976.

Enligt riksdagens beslut' föreskrives att 36-38 §§ lagen (1915:2 18) om

avtal och andra rättshandlingar på för mögenhetsrättens område skall ha

nedan angivna lydelse.

36 § Avtalsvillkor får jämkas eller lämnas utan avseende, om villkoret är
oskäligt med hänsyn till avtalets innehåll, omständigheterna vid avtalets

tillkomst, senare inträffade förhållanden och omständigheterna i övrigt.

Har villkoret sådan betydelse för avtalet att det icke skäligen kan krävas

att detta i övrigt skall gälla med oförändrat innehåll, får avtalet jämkas

även i annat hänse ende eller i s in helhet lämnas ulan avseende.

Vid prövnin g enligt första stycket skall särskild hänsy n tagas till behovet

av skydd för den som i egenskap av konsument eller eljest intager en un­

derlägsen ställning i avtalsförhållandet.

298

Prop. 1975/76-. 81. LU 197.5/76: 21. rskr 1975/76; 238,

¬

background image

Första och andra styckena äga motsvarande tillämpning i fråga om vill­

kor vid annan rättshandling än avtal.

37

Förbehåll att pant eller annan säkerhet skall vara förverkad, om

den förpliktelse för vars fullgörande säkerh eten ställts icke rätteligen full-

göres. är utan verkan.

38 § Har någon för att förebygga konkurrens betingat sig av annan att
denne icke skall bedriva verksamhet av visst slag eller ick e taga anställning

hos någon som bedriver sådan verksamhet, är den som a ort utfästelsen
icke bunden därav i den mån utfästelsen sträc ker sig längre än vad som kan

anses skäligt.

SFS 1976:185

Denna lag träder i kraft den 1 juli 197 6.

De nya bestämmelserna tillämpas även på rät tshandling som företagits

före ikraftträdandet. Mål som vid ikraftträdandet är anhängigt vid domstol

prövas dock enligt äldre bestämmelser.

På regeringens vägnar

CARL LIDBOM

Staffan Magnusson

(Justitiedepartementet)

- �ndri ngen innebär bl. a. alt första och tredje styckena upphävs.

¬

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätt

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.