SFS 1977:672

770672.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1977:672

Utkom från trycket

om ändring i lagen (1915:218) om avtal och andra

rättshandlingar på förmögenhetsrättens område;

den 13 sepi, 1977

utfärdad den 24 augusti 1977.

Enligt riksdagens beslut' föreskrives i fråga om lagen (1915:218) om

avtal och an dra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område

dels att i 17 § orden "allmänna tidningarna" skall bytas ut mot "Post-

och Inrikes T idningar",

dels att 27 § skall ha nedan angivna lydelse.

Denna lag träd er i kraft den 1 januari 1978.
Bestämmelserna i 27 § i sin äldre lydelse gäller fortfarande i fråga om

kungörande som har beslutats eller börjat verkställas före ikraftträdandet.

På regeringens vä gnar

INGEMAR MUNDEBO

Bengt Lambe

(Justitiedepartementet)

' Prop. 1976/77:63. KU 4 5, rskr 336.

^ Senaste lydelse 1970:1006.

103-SFS 1977

1633

Li!:

''v

27

I fråga om återkallelse av prokura, som blivit till handelsregistret

anmäld, skall vad i 13 och 19 §§ handelsregisterlagen (1974:157) är stadgat

]'

lända till efterrättelse. Har återkallelsen blivit införd i handelsr egistret och

' j

kungjord i Post- och Inrikes Tidningar, är firmans innehavare icke pliktig

,5

att jämväl på an nat sätt återkalla fullmakten.

t

Fullmakt att sluta avtal om köp, byte eller gåva av fast egendom skall

;

vara skriftlig. Har sådan fullmakt blivit, efter ty i 16 och 17 §§ sägs, åter-
kallad efter för kraftlös förklarad, vare fullmakten utan verkan.

fj/

Genom vad här ovan i detta kapitel stadgas därom, att rättshandling av

^

fullmäktigen i vissa fall icke är gällande mot fullmaktsgivaren, sker ej

ändring i vad 18 kap. 3 § ha ndelsbalken innehåller angående verkan därav
att vad som genom sådan rättshandling åtkommits blivit använt till full-

I,

maktsgivarens nytta.

k

i,-

1:,

I- .

⬢i

⬢⬢

¬

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätt

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.