SFS 1981:799

810799.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

nto

SFS 1981:799

Lag

Utkom från trycket

oiH ändring I lagen (1915:218) om avtal och andra

den 7 september 1981 rättshandlingar på förmögenhetsrättens område;

utfärdad den 25 juni 1981.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att i 17 § lagen (19 15:218) om avtal

och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område^ ordet "över-
exekutor" skall bytas ut mot "tingsrätten"-

Denna lag träder i kraft den 1 Januari 1982.

Ett ärende som är anhängigt hos överexekutor vid ikraftträdandet skall

även därefter handläggas av överexekutor, dock längst till utgången av år

1982.

På regeringens vägnar

CARL AXEL PETRI

Torkel Gregow

(Justitiedepartementet)

C-

EP

(C

⬢'El:

IBii

'Qa

lit

il

' Prop. 1980/81: 84, LU 24, rskr 35 1.

'580

2 Senaste lydelse av 17 § 1977:672.

¬

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätt

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.