SFS 1987:329

870329.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

\ I

SFS 1987:329 Lag

Utkom från trycket

den 11 juni 1987

om ändring i lagen (1915:218) om avtal och andra

rättshandlingar på förmögenhetsrättens område;

utfårdad den 27 maj 19 87,

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 31 § lagen (1915:218) om avtal

och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område skall ha följande
lydelse.

31

Har någon begagnat sig av annans trångmål, oförstånd, lättsinne

eller beroende ställning till att taga eller betinga sig förmåner, vilka stå i
uppenbart missförhållande till det vederlag, som må hava blivit erlagt eller
utfast, eller för vilka något vederlag icke skall utgå, vare rättshandling,

som sålunda tillkommit, icke gällande mot den förfördelade.

Lag samma vare, där sådant otillbörligt förfarande, som i första stycket

avses, ligger annan till last än den, gent emot vilken rättshandlingen

företogs, och denne ägde eller bort äga kunskap därom.

Om avtal rörande bärgning gälle vad särskilt är stadgat.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1987. Har en rättshandling tillkommit

före ikraftträdandet tillämpas 31 § i dess äldre lydelse.

På regeringens vägnar

STEN WICKBOM

Anders Eriksson
(Justitiedepartementet)

' Prop. 1986/87:72, LU 23, rskr. 270.

2 Senaste lydelse 1955:231.

I.

I

ic

(

ic

I

öl

c

¬

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätt

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.