SFS 1988:1264

881264.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1988:1264 Lag

Utkom från trycket

om ändring i lagen (1915:218) om avtal och andra

den 16 december 1988 rättshandlingar på förmögenhetsrättens område;

utfärdad den 1 dec ember 1988.

Enligt riksdagens beslut' föres krivs att 22 § lagen (1915:2 18) om avt al

och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område skall ha följan­
de lydelse.

2884

' Prop. 1987/88; 124, 1988/89: LU9, rskr. 10.

¬

background image

22 § Om fullmaktsgivaren får en förvaltare enligt foräldrabalken, har en

SFS 1988:1264

rättshandling som fullm äktigen företar och som omfa ttas av förvaltarens
uppdrag inte större verkan än den skulle ha haft, om fullmaktsgivaren själv

hade företagit rättshandlingen.

Denna lag träder i kr aft den 1 j anuari 1989.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Anders Eriksson
(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätt

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.