SFS 1970:1006

701006.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1970 ⬢ Nr 1006 och 1007

2615

Nr 1006

Lag

om ändring i lagen (1915: 218) om avtal och andra rättshandlingar

på förmögenhetsrättens område;

given Stockholms slott den 17 dec ember 19 70.

V i GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes och

Vandes Konung, göraveterligt; att Vi, med riksdagen^, funnit

gott förordna, att 27 § lagen (1915: 218) om avtal och andra rättshandling­

ar på förmögenhetsrättens område skall ha nedan angivna lydelse.

27 §.

I fråga

återkalla fullmakten.

Fullmakt att sluta avtal om köp, byte eller gåva av fast egendom skall

vara skriftlig. Har sådan fullmakt blivit, efter ty i 16 och 17 §§ sägs, åter­

kallad eller för kraftlös förklarad, vare fullmakten utan verkan.

Genom vad

fullmaktsgivarens nytta.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1972.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till yttermera

visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt kungl. sigill

bekräfta låtit.

Stockholms slott den 17 december 1970.

GUSTAF ADOLF

(L. S.)

(Justitiedepartementet)

LENNART GEIJER

¬

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätt

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.