SFS 1994:1513 Lag om ändring i lagen (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område

Du är här: Start / Förmögenhetsrätt / Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område / SFS 1994:1513 Lag om ändring i lagen (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område
SFS 1994_1513 Lag om ändring i lagen (1915_218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1994:1513

Utkom från trycket
den 23 december 1994

Lag
om ändring i lagen (1915:218) om avtal och andra
rättshandlingar på förmögenhetsrättens område;

utfärdad den 15 december 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 36 § lagen (1915:218) om avtal

och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område skall ha följan-
de lydelse.

36 §2 Avtalsvillkor får jämkas eller lämnas utan avseende, om villkoret
är oskäligt med hänsyn till avtalets innehåll, omständigheterna vid avtalets
tillkomst, senare inträffade förhållanden och omständigheterna i övrigt.
Har villkoret sådan betydelse för avtalet att det icke skäligen kan krävas att
detta i övrigt skall gälla med oförändrat innehåll, får avtalet jämkas även i
annat hänseende eller i sin helhet lämnas utan avseende.

Vid prövning enligt första stycket skall särskild hänsyn tagas till behovet

av skydd för den som i egenskap av konsument eller eljest intager en
underlägsen ställning i avtalsförhållandet.

Första och andra styckena äga motsvarande tillämpning i fråga om

villkor vid annan rättshandling än avtal.

I fråga om jämkning av vissa avtalsvillkor i konsumentförhållanden

gäller dessutom 11 § lagen (1994:1512) om avtalsvillkor i konsumentför-
hållanden.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995.

2. Den nya bestämmelsen tillämpas även på rättshandlingar som har

företagits före ikraftträdandet.

3. Mål som vid ikraftträdandet är anhängigt vid domstol prövas enligt

äldre bestämmelser.

1

Prop. 1994/95:17, bet. 1994/95:LU5, rskr. 1994/95:76.

2

Senaste lydelse 1976:185.

5876

background image

På regeringens vägnar

LAILA FREI VALDS

Göran Lambertz
(Justitiedepartementet)

SFS 1994:1513

5877

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätt

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.