SFS 2012:76 Lag om ändring i lagen (1927:56) om nedsättning av pengar hos myndighet

Du är här: Start / Förmögenhetsrätt / Lag (1927:56) om nedsättning av pengar hos myndighet / SFS 2012:76 Lag om ändring i lagen (1927:56) om nedsättning av pengar hos myndighet
120076.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1927:56) om nedsättning av
pengar hos myndighet;

utfärdad den 23 februari 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 9 a § lagen (1927:56) om nedsätt-

ning av pengar hos myndighet ska ha följande lydelse.

9 a §

2

Ett beslut av länsstyrelsen får överklagas till tingsrätten på den ort

där länsstyrelsen finns. Vid överklagande gäller lagen (1996:242) om dom-
stolsärenden.

Regeringen meddelar föreskrifter om vilka länsstyrelser som ansvarar för

uppgifter enligt denna lag.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2012.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTR�M

Magnus Medin
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2011/12:31, bet. 2011/12:KU2, rskr. 2011/12:135.

2 Senaste lydelse 1996:250.

SFS 2012:76

Utkom från trycket
den 6 mars 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Avtalslagen
Köplagen
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.