SFS 1981:135

810135.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1981:135

Lag

Utkom från trycket

O™ äedrmg i lagsE (1927:56) om gäMs Ibetataiinig geraom

den 10 mars 1981

peEemgars niedsättltaiiiåe i allmämt förvar;

utfärdad den 29 januari 1981.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråg a om lagen (1927: 56) om gälds

betalning genom penningars nedsättande i allmänt förvar

dels att rubriken till lagen samt 7 och 9 §§ skall ha nedan angivna lydel­

se,

dels att i lagen s kall införas en ny paragraf, 10 §, av nedan angivna lydel­

se.

Till följd härav kommer lagen att ha följande lydelse från och med den

dag då denna lag träder i k raft.

I Lag om nedsättning av pengar hos myndighet

1 § Vägrar borgenär att mottaga erbjuden betalning av förfallen gäld,

som skall erläggas i pen ningar, eller är på grund av borgenärs bortovaro el­
ler sjukdom eller någon annan av honom beroende omständighet gäldenä-

ren hindrad att verkställa betalning av sådan gäld, äge gäldenären fullgöra

betalningen genom att för borgenärens räkning nedsätta beloppet hos över-

exekutor.

Lag samma vare, där gäldenären ej vet eller bör veta vem som är borge­

när, så ock där ovisshet råder om vem av två eller flera som är rätt borge­

när samt gäldenären icke skäligen kan anses pliktig att på eget äventyr be­

döma, till vil ken av dem betalningen skall erläggas.

2 § Den som vill nedsätta penningar till betalning av gäld har att fÖr över-

exekutor uppgiva det förhållande, å vilket han grundar sitt anspråk-att full­

göra betalningen genom nedsättning.

Vid verkställande av nedsättning åligger det ock gäldenären att angiva

de omständigheter, som kunna vara erforderliga till förebyggande av miss­
tag vid det nedsatta beloppets utbetalande. Sker det ej, och varder i följd
därav beloppet betalt till annan än rätt borgenär, må gäldenären ej åberopa

nedsättningen till befrielse från skulden.

3 § Om verkställd nedsättning har gäldenären att, så vitt ske kan, oför-

dröjligen underrätta borgenären eller, i h ändelse flera kunna antagas göra

anspråk på det nedsatta beloppet, en var av dem. Underlåtes det, svare
gäldenären för förlust, som därigenom uppstår.

4 § Gäldenären stånde fritt att vid nedsättningen förbehålla sig rätt att

återtaga det nedsatta beloppet.

Varder nedsatt belopp återtaget, vare så ansett som om nedsättning icke

ägt rum.

182

' Prop. 1979/80:119, LU 1980/81; 1, rskr 1980/81:139.

¬

background image

5 § Har någon, till vars förmån ned sättning skett, hos överexekutor givit

SFS 1981:135

till känna att han gör anspråk på nedsatt belopp, må gäldenären ej utan

hans samtycke göra gällande förbehåll son: i 4 § sägs, med mindre ansprå­
ket ogillats genom dom som äger laga kraft.

6 § Har nedsättning föranletts av ovisshet om vem av två eller rlera som

är rätt borgenär, må överexekutor icke utan att de äro därom ense till nå­

gon av dem utbetala det nedsatta beloppet, förrän genom dom i rättegång,
som en av dem anhängiggjort mot den andre eller de övriga, eller genom

förlikning eller på annat sätt blivit slutgiltigt avgjort vem som är rätt borge­

när.

7 § Är det nedsatta beloppet fortfarande innestående tio år efter nedsätt-

ningen och finns det inte anledning att anta att frågan om rätten till belop­
pet är beroende på prövnin g, får gäldenären lyfta beloppet, även om inte

förbehåll har g jorts enligt 4 §. Gäldenären skall dock anmäla sig inom ett

år. I ann at fall tillfaller beloppet staten.

8 § Medel som blivit hos överexekutor nedsatta, skola så vitt ej antagas

kan, att medlen komma att lyftas inom fjorton dagar, göras räntebärande

genom insättning i bankinrättnin g, som av överexekutor bestämmes.

Överexekutor äge, där så prövas lämpligt, insätta medlen å sådan bank­

räkning att de icke kunna utan föregående uppsägning uttagas.

Upplupen ränta komme den till godo, som finnes till medlen berättiga d.

9 § Bestämmelserna i 7 § och 8 § tred je stycket tillämpas också i andra
fall när medel enligt författning har betalts in till en myndighet för att utges

till den som är berättigad till medlen. Beloppet skall dock alltid stå inne så
länge rätten till det är be roende av en framtida händelse.

Rätten att efter den tid som anges i 7 § lyfta inbetalda medel tillkommer

den som har gjort inbetalningen eller, n är medel har tagits ut genom en ex­

ekutiv förrättning, den som förrättningen har ägt rum hos.

10 § Om det i annan lag har m eddelats någon bestäm melse som avviker

från vad som föreskr ivs i denna lag, gäller den bestämmelsen.

Denna lag träder i kraft den 1 jul i I98I, då lagen (1942:263) om preskrip­

tion av rätt till m edel som innestå hos offentlig myndighet skall upphöra att

gälla.

I fråga om nedsättning eller inbetalning som har gjorts före ikraftträdan­

det gäller äldre bestämmelser.

På regeringens vägnar

HÅKAN WINBERG

Edvard Nilsson

(Justitiedepartementet)

183

¬

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.