SFS 1981:804

810804.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1981:804

om ändring i lagen (1927:56) om nedsättning av pengar

ytkom från trycket

hos myndighet;

den 8 september 1981

utfärdad den 25 juni 198 1.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om lagen (1927 :56) om ne d­

sättning av pengar hos myndighet^

dels a tt i 1, 2, 5, 6 och 8 §§ ordet "överexekutor" skall bytas ut mot

"länsstyrelsen",

dels att i lagen skall införas en ny paragraf, 9 a §, av nedan angivna lydel­

se.

' Prop. 1980/81: 84, LU 24, rskr 351.

Lagen omtryckt 1981: 135.

Senaste lydelse av lagens rubrik 198 1:135.

1585

iOO-SFS 1981

¬

background image

SFS 1981:804

9 a § Talan mot beslut av länsstyrelsen förs i hovrätten genom besvär.'

Denna lag träd er i kraft den 1 januari 1982.
Ett ärende om nedsättning som är anhängigt hos överexekutor vid ikraft­

trädandet skall även därefter handläggas av överexekutor, dock längst till
utgången av år 1982.

På regeringens vägnar

CARL AXEL PETRI

Torkel Gregow
(Justitiedepartementet)

i:'?

dti

i.di

¬

;
Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.