SFS 1994:510 Lag om ändring i lagen (1927:56) om nedsättning av pengar hos myndighet

Du är här: Start / Förmögenhetsrätt / Lag (1927:56) om nedsättning av pengar hos myndighet / SFS 1994:510 Lag om ändring i lagen (1927:56) om nedsättning av pengar hos myndighet
SFS 1994_510 Lag om ändring i lagen (1927_56) om nedsättning av pengar hos myndighet

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1994:510

Utkom från trycket

den 8 juni 1994

Lag
om ändring i lagen (1927:56) om nedsättning
av pengar hos myndighet;

utfärdad den 26 maj 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 8 och 9 §§ lagen (1927:56) om

nedsättning av pengar hos myndighet2 skall ha följande lydelse.

8 §3 Medel som är nedsatta hos länsstyrelsen skall genast placeras på ett

räntebärande konto. Detta behöver dock inte ske, om det kan antas att
utbetalning kommer att göras inom två veckor från det att medlen sattes
ned.

Räntan skall betalas till den som får lyfta beloppet.

9 § Bestämmelserna i 7 § och 8 § andra stycket tillämpas också i andra
fall när medel enligt författning har betalts in till en myndighet för att utges
till den som är berättigad till medlen. Beloppet skall dock alltid stå inne så
länge rätten till det är beroende av en framtida händelse.

Rätten att efter den tid som anges i 7 § lyfta inbetalda medel tillkommer

den som har gjort inbetalningen eller, när medel har tagits ut genom en
exekutiv förrättning, den som förrättningen har ägt rum hos.

901

1

Prop. 1993/94:226, bet. 1993/94:BoU25, rskr. 1993/94:334.

2

Lagen omtryckt 1981: 135.

Senaste lydelse av lagens rubrik 1981:135.
3

Senaste lydelse 1981:804. �ndringen innebär bl. a. att andra stycket upphävs.

background image

902

SFS 1994:510

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994.

På regeringens vägnar

REIDUNN LAUR�0N

Göran Lambertz
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Avtalslagen
Köplagen
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.