SFS 1996:250 Lag om ändring i lagen (1927:56) om nedsättning av pengar hos myndighet

Du är här: Start / Förmögenhetsrätt / Lag (1927:56) om nedsättning av pengar hos myndighet / SFS 1996:250 Lag om ändring i lagen (1927:56) om nedsättning av pengar hos myndighet
SFS 1996_250 Lag om ändring i lagen (1927_56) om nedsättning av pengar hos myndighet

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1996:250

Utkom från trycket
den 30 april 1996

Lag
om ändring i lagen (1927:56) om nedsättning av
pengar hos myndighet;

utfärdad den 11 april 1996.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 9 a § lagen (1927:56) om ned-

sättning av pengar hos myndighet2 skall ha följande lydelse.

9 a §3 Ett beslut av länsstyrelsen får överklagas till tingsrätten på den
ort där länsstyrelsen finns. Vid överklagande gäller lagen (1996:242)
om domstolsärenden.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1996. Har ett beslut meddelats före

lagens ikraftträdande tillämpas fortfarande äldre bestämmelser, om be-
slutet överklagas.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Gudrun Antemar
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 1995/96:115, bet. 1995/96:JuU17, rskr. 1995/96:193.

2

Lagen omtryckt 1981:135.

3

Senaste lydelse 1981:804.

398

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Avtalslagen
Köplagen
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.