SFS 1974:759

740759.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1974:759 Lag

Utkom från trycket

den 10 dec. 1974

om ändring i lagen (1936:81) om skuldebrev;

utfärdad den 29 n ovember 1974.

Kungl. Maj;t förordnar med riksdagen' att 5 § lagen (1936:81) om

skuldebrev skall ha nedan angivna lydelse.

5

�r förfallotid ej avtalad, vare gäldenären pliktig att infria skulde­

brevet när borgenären det fordrar och äge rätt att betala så snart han

själv vill. Räntebetalning varde, så länge huvudslolen ej är förfallen,
fullgjord årligen å dag som efter kalendern motsvarar dagen för skulde­

brevets utfärdande.

Inträffar skuldebrevs förfallotid på söndag eller annan allmän

helgdag, anses nästa söckendag såsom förfallodag. Delsamma gäller,
när skuldebrev lyder på betalning inom viss tid, vars sista dag är allmän
helgdag. Likställda med allmän helgdag äro enligt denna lag lördagar

samt midsommarafton, julafton och nyårsafton.

Denna lag träder i kraft en vecka efter den dag, då lagen enligt därå

meddelad uppgift utkommit från trycket i Svensk författningssamling.

CARL GUSTAF

1 Prop. 1974:147, LU 37 , rskr 3 25.

z Sen aste lydelse 1965:128.

LENNART GEIJER
(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätt

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätt