SFS 1974:933

740933.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

den 23 dec. 1974

Lag

SFS 1974:933

om ändring i lagen (1936: 81) om sknMebrev;

utkom f rån trycket

utfärdad den 13 december 1974.

Kungl. Maj:t förordnar med riksdagen^ att 24 § lagen (1936: 81)

om skuldebrev skall ha nedan angivna lydelse.

24 § �ro utdelningskuponger utfärdade till aktiebrev eller fondan­
delsbevis enligt aktiefondslagen (1974: 931), tillkomme kuponghavare att,

mot kupongens överlämnande, uppbära utdelningen, ändå att han ej är
aktieägare eller fondandelsägare. Så snart beslut om utdelning fattats,
skall, under förutsättning av aktierättens eller fondandelsrättens giltighet,
å kupongen tillämpas vad om skuldebrev till innehavaren är stadgat;
dock a tt kupong som finnes hava förvärvats i sa mband med aktiebrevet
eller fondandelsbeviset skall anses allenast såsom tillbehör till detta. Vad
i bolagsordningen för aktiebolag eller fondbestämmelserna för aktiefond

må vara stadgat angående kuponger lände kuponghavaren till efter­
rättelse.

Finnes kupong hava, utan samband med aktiebrevet eller fondandels-

beviset, överlåtits till kuponghavaren innan utdelningen beslutits, gälle
ej vad i 14 och 15 §§ är stadgat.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1975.

CARL GUSTAF

LENNART GEIJER
(J ustitiedepartementet)

1 Prop. 1974: 128, NU 57 , rskr 3 88.

¬

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätt

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätt