SFS 1975:639

750639.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1975:639

om ändring i lagen (1936:81) om sknMelbrev;

utkom från trycket

utfärdad den 5 juni 1975.

Enligt riksdagens beslut' föreskrives att 6§ lagen (1936:81) om

skuldebrev skall ha ned an angivna lydelse.

' Prop. 1975:102. LU 30, rskr 234.

1329

84-SFS 1975

¬

background image

SFS 1975: 639

6 § I fråga om ränta på grund av skuldebrev gälla bestämmelserna i ränte­

lagen (1975:635).

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1976. �ldre bestämmelser

gäller dock fortfarande i fall då ränta enligt utfästelse eller eljest har

börjat löpa före nämnda dag.

På regeringens vägnar

CARL LIDBOM

Staffan Magnusson

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätt

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätt