SFS 1976:189

760189.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

ll(:j

Lag

SFS 1976:189

om ändring i lagen (1936:81) om skuldebrev;

utkom frän trycket

den 11 maj 1976

Utfärdad den 22 ap ril 1976.

Enligt riksdagens beslut' föreskrives att 8 § lagen (1936:81 ) om skulde­

brev skall upphöra att gälla vid utgången av juni 1976 .

På regeringens vägnar

CARL LIDBOM

Staffan Magnusson

(Justitiedepartementet)

' Prop. 1975/76:81. LU I97.V76:2I. rskr 1975/76:238.

¬

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätt

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätt