SFS 1988:1265

881265.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1988:1265

om ändring i lagen (1936:81) om skuldebrev;

utkom frän irycktt

den 16 december 1988

utfärdad den 1 december 1988.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 17 § lagen (193 6:81) om skulde­

brev skall ha följande lydelse.

17 § �ven o m en ny borgenär är i god tro, får gäldenären mot honom

göra gällande att skuldebrevet är förfalskat, att det på gäldenärens vägnar

har utfärdats av någon som saknade behörighet till det eller att det är

ogiltigt på grund av a tt det har kommit till under sådant tvång som anges i

28 § lagen (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögen­
hetsrättens område.

Vidare får gäldenären även mot en godtroende borgenär göra gällande

att skuldebrevet har utfärdats av någon som var omyndig eller handlade

under inflytande av rubbad själsverksamhet eller inte hade rätt att utfärda

skuldebrevet på grund av att en förvaltare enligt f�räldrabalken var förord­

nad för honom.

Slutligen får gäldenären även mot en godtroende borgenär åberopa att

skuldebrevet har dödats eller att betalning har fullgjorts genom att ford­

ringsbeloppet har satts ned i allm änt förvar eller att borgenären på grund

av preskription eller proklama har förlorat sin talan eller att skuldförhål­

landet har ändrats genom tvångsackord.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1989.

På regeringens vägnar

LAILA FREI VALDS

Anders Eriksson
(Justitiedepartementet)

' Prop. 1987/88; 124, 1988/89: LU9, rskr. 10.

2885

¬

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Avtalslagen
Köplagen
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.