SFS 1990:1118

901118.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1990:1118 Lag

Utkom från trycket

om ändring I lagcn (1936:81) om skuldebrev;

den 12 dec ember 1990

utfärdad den 29 n ovember 1990.

Enligt riksdagens be slut' föreskrivs att 24 § lagen (193 6:81) om skulde­

brev skall ha följande lydelse.

24

�ro utdelningskuponger utfärdade till aktiebrev, tillkomme ku-

ponghavare att, mot kupongens överlämnande, uppbära utdelningen,

ändå att han ej är aktieägare. Så snart beslut om utdelning fattats, skall,

under forutsättning av aktierättens giltighet, å kupongen tillämpas vad om

skuldebrev till innehavaren är stadgat; dock att kupong som finnes hava

förvärvats i samband med aktiebrevet skall anses allenast såsom tillbehör
till detta. Vad i bolagsordningen må vara stadgat angåend e kuponger lände

kuponghavaren till efterrättelse.

Finnes kupong hava, utan samband med aktiebrevet, överlåtits till ku­

ponghavaren innan utdelningen beslutits, gälle ej vad i 14 och 15 §§ är

stadgat.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Severin Blomstrand

(Justitiedepartementet)

I.'/;!'!

2072

' Prop. 1989/90:153, 1990/9! :NU4. rskr. 47

'Senaste lydelse 1974:933,

/

¬

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Avtalslagen
Köplagen
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.