SFS 1991:1552

911552.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

,

SFS 1991:1552

om ändring i lagen (1936:81) om skuldebrev;

uikom frän trycket

den 16 december 1991

Utfärdad den 5 december 1991.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 17 § lagen (1936:81) om skulde­

brev skall ha följande lydelse.

17

�ven om en ny b orgenär är i god tro, fär gälden ären mot honom

göra gällande att skuldebrevet är förfalskat, att det på gä ldenärens vägnar

har utfärdats av någon som saknade behörighet till det eller att det är

ogiltigt på grund av att det har kommit till under sådant tvång som anges i

28 § lagen (1915 :218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögen­
hetsrättens område.

Vidare får gäldenären även mot en godtroend e borgenär göra gällande

att skuldebrevet har utfärdats av någ on som var omy ndig eller handlade

under påverkan av en psykisk störning eller inte hade rätt att utfärda

skuldebrevet på grund av att en förvaltare enligt föräldrabalken var förord­

nad för honom.

Slutligen får gäldenären även mot en godtro ende borgenär åberopa att

skuldebrevet har dödats el ler att betalning har fullgjorts genom att ford­

ringsbeloppet har satts ned i allmänt förvar eller att borgenären på g rund

av preskription eller proklama har förlorat sin talan ell er att skuldförhål­
landet har ändrats genom tvångsackord.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992.

På regeringens vägnar

REIDUNN LAUR�0N

Severin Blomstrand
(Justitiedepartementet)

' Prop. 1990/91:194, 1991/92:LU11, rskr. 42.

^ Senaste lydelse 1988:1265.

¬

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Avtalslagen
Köplagen
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.