SFS 1992:544

920544.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1992:544 Lag

Utkom från trycket

om ändring 1 lagen (1936:81) om skuldebrev;

den 17 juni 199 2

utfärdad den 4 juni 1992.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 22 § lagen (1936:81) om skulde­

brev skall ha följande lydelse.

22 § �verlåtelse av löpande skuldebrev vare ej gällande mot överlåta­

rens borgenärer, med mindre den till vilken överlåtelsen skett fått hand­

lingen i besittning.

Säljer bank eller värdepappersinstitut löpande skuldebrev, vare försälj­

ningen gällande mot bankens eller värdepappersinstitutets borgenärer,

ändå att skuldebrevet, for'förvaring kvarlämnats hos banken eller institu­
tet.

Denna lag träder i kraft den 1 september 1992.

På regeringens vägnar

REIDUNN LAUREN

Severin Blomstrand
(Justitiedepartementet)

1096

' Prop. 1991/92:113, NU26. rskr. 321.

¬

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Avtalslagen
Köplagen
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.