SFS 1968:606

680606.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Nr 606

Lag

aBgåcntlc äiKlrad lydelse av 3S § lagen den 27 mars 1936 (nr 81)

om skuldeiircv;

(jivcn

Stockholms slott den 6 december 196S.

Vi GUSTAF ADOLF, med Guds n a d c, Sveriges, Götes ocj

V G n d c s Konung, göra v c t c r 1 i g t: att Vi, med riksdagen', fim��-

gott förordna, alt 83 § lagen den 27 mars 1936 om skuldebrev skall erna ^

ändrad lydelse pä sätt nedan anges.

33 §.

Har i enkelt skuldebrev inlagils förbehåll, som skulle lucdlöra al

ning till innehavaren finge anses gill ända all han ej vore

ler behörig att å rälle borgenärens vägnar uppbära betalning, ma sa

,

behåll oj åberopas, där gäldenären åsidosatt skälig aklsamhet

huruvida innehavaren var den lill vilken skuldebrevet var ställt

rättsinnehavare eller ägde å rätte borgenärens A-ägnar uppbära bfla n r

Beträffande motbok med bank gälle A'ad därom är särskilt stadga ⬢

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1969.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att eftcrratta. Till A 9

VISSO lu iA-a Vi detta med egen hand underskriAit och med Vart iui ? ⬢ -

bekräfta låtit.

vStockhohns slott den 6 december 1968.

GUSTAF ADOLF

(L S )

⬢ f

(.lustiliedepartemenlet)

Prop. 19G8; M3; BaU GO; Rskr 008.

¬

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätt

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätt