SFS 1965:128

650128.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Nr 128

Lag

angående än drad lydelse av 5 § lagen den 27 mars 1936 (nr 81)

om skuldebrev;

given Siockholms sloii den 26 maj 1965.

V i GUSTAF A DOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes och

Vendes Konung, göra veterligt: att Vi, med riksdageni, funnit

gott förordna, att 5 § lagen den 27 mars 1936 om skuldebrev- skall erhålla

ändrad lydelse på sätt nedan angives.

5 §.

�r förfa llotid

skuldebrevets utfärdande.

Inträffar skuldebrevs förfallotid på söndag eller annan allmän helgdag,

anses nästa söckendag såsom förfallodag. Detsamma galler, när skuldebrev

lyder på betalnin g inom viss tid, vars sista dag ar allmän helgdag. Likställda

med allmän helgdag äro enligt denna lag lördagar samt midsommarafton

och julafton.

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1965.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till yttermera

"\isso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt Icungl. sigill

bekräfta låtit.

Stockholms slott den 26 maj 1965.

GUSTAFADOLF

(L. S.)

^^Justitiedepartementet)

HERMAN KLINO

) Prop. 19(55:96; L>U 26; Rskr 259.

öenasto lyde lse av 5 § se 1962:56.

¬

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Avtalslagen
Köplagen
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.