SFS 1962:56

620056.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Nr 56

Lag

om ändrad lydelse av 5 § lagen den 27 mars 1936 (nr 81)

om skuldebrev;

given Stockholms slott den 16 mars 1962.

Vi GUSTAF ADOLF, med Guds tiåde, Sveriges, Götes och

Vandes Konung, göra veterligt: att Vi, med riksdagen^, funnit

golt förordna, att 5 § lagen den 27 mars 1936 om skuldebrev" skall erhålla

ändrad lydelse på sätt nedan angives.

5 §.

Ar förfallolid

� skuldebrevets utfärdande.

Inträffar skuldebrevs förfallotid å söndag eller annan allmän helgdag,

vare n ästa söckendag ansedd såsom förfallodag. Lag samma vare, där skul­

debrev Ij'dcr på betalning inom viss tid, vars sista dag är allmän helgdag,

kikställda med allmän helgdag vare enligt denna lag lördagar under må­

naderna april�september samt påskafton, midsommarafton och julafton.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1962.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätla. Till ytter­

mera visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt kungl.

sigill bekräfta låtit.

Slockhoiins slott den 16 mars 1962.

GUSTAF ADOLF

{L. S.)

(Justitiedepartementet)

HERMAN KLING

I Prop. 1962: 63; L'U 16; Rskr 111.

öenasle lydelse av 5 §, se 1961: 71.

¬

background image

⬢'⬢1

Nr 55-56, V,ai-k.Slockliolm 1<)62. Kungl. Boktryckeri cl, P. A. Norstedt & Söner

. ..ji;

¬

background image

SVENSK F�RFATTNINGSSAMLING

1962 ⬢ N r 57�59

tFtkäm frnä trfckel äét» 2ft mnrs 1962

¬

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätt

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätt