SFS 1961:71

610071.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Nr 71

Lag

om ändrad lydelse av 5 § lagen den 27 mars 1936 (nr 81) om skiildeiirev;

given Siockholms slo U den 7 april 1961.

Vi GUSTAF ADOLF, med Guds nåda, Sveriges, Götes och

Vandes Konung, göra veterligt: att Vi, med riksdagen^, funnit

gott förordna, att 5 § lagen den 27 mars 1936 om skuldebrev skall erhålla

ändrad lydelse på sätt nedan angivas.

5 §.

�r förfallotid

skuldebrevets utfärdande.

Inträffar skuldebrevs förfallotid å söndag eller annan allmän helgdag, vare

nästa söckendag ansedd såsom förfallodag. Lag samma vare, där skuldebrev

lyder på betalning inom viss tid, vars sista dag är allmän helgdag. Likställda

med allmän helgdag vare enligt denna lag lördagar under månaderna juni,

juli, augusti och september samt påskafton, midsommarafton och julafton.

Denna lag träder i kraft den 1 juni 1961.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till yttermera

\asso hava Vi detta med egen hand underskri\dt och med Vårt kungl. sigill

bekräfta låtit.

Stockholms slott den 7 april 1961.

GUSTAF ADOLF

(L. S.)

(Justitiedepartementet)

HERMAN KLING

Prop. 1961: 46; L>U 19; Rskr 132.

¬

background image

Nr 68�71, V, arli. Stockholm I96I. Kungl. Boktryckeriet, P. A. Norstedt & Söner

Ml

¬

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätt

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätt