SFS 1994:337 Lag om ändring i lagen (1936:81) om skuldebrev

Du är här: Start / Förmögenhetsrätt / Lag (1936:81) om skuldebrev / SFS 1994:337 Lag om ändring i lagen (1936:81) om skuldebrev
SFS 1994_337 Lag om ändring i lagen (1936_81) om skuldebrev

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag
om ändring i lagen (1936:81) om skuldebrev;

SFS 1994:337

Utkom från trycket
den 31 maj 1994

utfärdad den 19 maj 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 17 § lagen (1936:81) om skulde-

brev skall ha följande lydelse.

17 §2 �ven om en ny borgenär är i god tro, får gäldenären mot honom

göra gällande att skuldebrevet är förfalskat, att det på gäldenärens vägnar
har utfärdats av någon som saknade behörighet till det eller att det är
ogiltigt på grund av att det har kommit till under sådant tvång som anges i
28 § lagen (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögen-
hetsrättens område.

Vidare får gäldenären även mot en godtroende borgenär göra gällande

att skuldebrevet har utfärdats av någon som var omyndig eller handlade
under påverkan av en psykisk störning eller inte hade rätt att utfärda
skuldebrevet på grund av att en förvaltare enligt föräldrabalken var förord-
nad för honom.

Slutligen får gäldenären även mot en godtroende borgenär åberopa att

skuldebrevet har dödats eller att betalning har fullgjorts genom att ford-
ringsbeloppet har satts ned i allmänt förvar eller att borgenären på grund
av preskription eller proklama har förlorat sin talan eller att skuldförhål-

landet har ändrats genom tvångsackord eller skuldsanering.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994.

På regeringens vägnar

REIDUNN LAUR�0N

Göran Lambertz
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 1993/94: 123, bet. 1993/94: LU26, rskr. 1993/94:303.

2

Senaste lydelse 1991:1552.

673

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Avtalslagen
Köplagen
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.