SFS 2001:171 Lag om ändring i lagen (1936:81) om skuldebrev

Du är här: Start / Förmögenhetsrätt / Lag (1936:81) om skuldebrev / SFS 2001:171 Lag om ändring i lagen (1936:81) om skuldebrev
010171.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1936:81) om skuldebrev;

utfärdad den 26 april 2001.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 22 § lagen (1936:81) om skulde-

brev skall ha följande lydelse.

22 §

2

�verlåtelse av löpande skuldebrev vare ej gällande mot överlåtarens

borgenärer, med mindre den till vilken överlåtelsen skett fått handlingen i
besittning.

Säljer bank, kreditmarknadsföretag eller värdepappersinstitut löpande

skuldebrev, vare försäljningen gällande mot bankens, kreditmarknadsföreta-
gets eller värdepappersinstitutets borgenärer, ändå att skuldebrevet för för-
varing kvarlämnats hos banken, företaget eller institutet.

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2001.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Dag Mattsson
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 2000/01:19, bet. 2000/01:FiU17, rskr. 2000/01:152.

2

Senaste lydelse 1992:544.

SFS 2001:171

Utkom från trycket
den 9 maj 2001

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2001

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätt

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätt