SFS 2001:171 Lag om ändring i lagen (1936:81) om skuldebrev

Du är här: Start / Förmögenhetsrätt / Lag (1936:81) om skuldebrev / SFS 2001:171 Lag om ändring i lagen (1936:81) om skuldebrev
010171.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1936:81) om skuldebrev;

utfärdad den 26 april 2001.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 22 § lagen (1936:81) om skulde-

brev skall ha följande lydelse.

22 §

2

�verlåtelse av löpande skuldebrev vare ej gällande mot överlåtarens

borgenärer, med mindre den till vilken överlåtelsen skett fått handlingen i
besittning.

Säljer bank, kreditmarknadsföretag eller värdepappersinstitut löpande

skuldebrev, vare försäljningen gällande mot bankens, kreditmarknadsföreta-
gets eller värdepappersinstitutets borgenärer, ändå att skuldebrevet för för-
varing kvarlämnats hos banken, företaget eller institutet.

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2001.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Dag Mattsson
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 2000/01:19, bet. 2000/01:FiU17, rskr. 2000/01:152.

2

Senaste lydelse 1992:544.

SFS 2001:171

Utkom från trycket
den 9 maj 2001

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2001

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Avtalslagen
Köplagen
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.