SFS 2004:419 Lag om ändring i lagen (1936:81) om skuldebrev

Du är här: Start / Förmögenhetsrätt / Lag (1936:81) om skuldebrev / SFS 2004:419 Lag om ändring i lagen (1936:81) om skuldebrev
040419.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1936:81) om skuldebrev;

utfärdad den 27 maj 2004

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 4 § lagen (1936:81) om skuldebrev

skall ha följande lydelse.

4 § Utgivas i större antal obligationer eller andra skuldebrev som uppen-
barligen äro avsedda för den allmänna rörelsen, varde, där ej annat förbehåll
träffats, betalningen fullgjord i gäldenärens affärslokal.

Detsamma gäller i fråga om insättningsbevis som utfärdats av bank, kre-

ditmarknadsföretag eller företag som driver verksamhet enligt lagen
(2004:299) om inlåningsverksamhet.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2004.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Dag Mattsson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2003/04:99, bet. 2003/04:FiU27, rskr. 2003/04:243.

SFS 2004:419

Utkom från trycket
den 8 juni 2004

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Avtalslagen
Köplagen
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.