SFS 2004:419 Lag om ändring i lagen (1936:81) om skuldebrev

Du är här: Start / Förmögenhetsrätt / Lag (1936:81) om skuldebrev / SFS 2004:419 Lag om ändring i lagen (1936:81) om skuldebrev
040419.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1936:81) om skuldebrev;

utfärdad den 27 maj 2004

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 4 § lagen (1936:81) om skuldebrev

skall ha följande lydelse.

4 § Utgivas i större antal obligationer eller andra skuldebrev som uppen-
barligen äro avsedda för den allmänna rörelsen, varde, där ej annat förbehåll
träffats, betalningen fullgjord i gäldenärens affärslokal.

Detsamma gäller i fråga om insättningsbevis som utfärdats av bank, kre-

ditmarknadsföretag eller företag som driver verksamhet enligt lagen
(2004:299) om inlåningsverksamhet.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2004.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Dag Mattsson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2003/04:99, bet. 2003/04:FiU27, rskr. 2003/04:243.

SFS 2004:419

Utkom från trycket
den 8 juni 2004

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätt

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätt