SFS 1973:1065

731065.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1973:1065 Lag

utkom f rån tr ycket om ändring i lagcn (1936: 83) angående vissa

den 27 dec. 1973

utfästelser om gåva;

utfärdad den 9 november 1973.

Kungl. Maj;t förordnar med riksdagen^, att 2 § lagen (1936: 83) an­

gående vissa utfästelser om gåva skall ha nedan angivna lydelse.

2 § Är genom skuldebrev eller annorledes gåva utfäst i penningar elle r

lösören, gälle den ej såsom fullbordad, med mindre det som utfäst är

i kommit i gåvotagarens besittning. I fråga om skepp eller skeppsbygge

gäller i stället att gåva ej är att anse såsom fullbordad, med mindre in­

skrivning för förvärvet sökts enligt vad som stadgas därom i sjölagen

(1891: 35 s. 1).

Denna lag träder i kraft den dag Konungen förordnar.

CARL GUSTAF

CARL LIDBOM

(Justitiedepartementiet)

1 Prop. 1973: 42, LU 2 2, rskr 272.

Ö

Ii

c ti
(

¬

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.