SFS 1987:798

870798.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1987; 798

om ändring i lagen (1936:83) angående vissa utfästelser

Utkom från trycket

om gåva;

den9julil987

Utfärdad den 11 juni 1987.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 6 § lagen (1936:83) angående

vissa utfästelser om gåva skall ha följande lydelse.

6 § Om utfästelse av en make att under äktenskapet ge den andra maken

en gåva gäller 8 kap. 2 § äktenskapsbalken.

' Prop. 1986/87:86, LU 2 6, rskr. 247.

1909

¬

background image

SFS 1987:798

Bestämmelser om utfästelse om gåva som inte får göras gällande under

givarens livstid finns i ärvdabalken.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1988.

På regeringens vägnar

STEN WICKBOM

Anders Eriksson

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Avtalslagen
Köplagen
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.