SFS 2016:45 Lag om ändring i lagen (1936:83) angående vissa utfästelser om gåva

Du är här: Start / Förmögenhetsrätt / Lag (1936:83) angående vissa utfästelser om gåva / SFS 2016:45 Lag om ändring i lagen (1936:83) angående vissa utfästelser om gåva
160045.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1936:83) angående vissa
utfästelser om gåva;

utfärdad den 4 februari 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 och 3 §§ lagen (1936:83) angå-

ende vissa utfästelser om gåva ska ha följande lydelse.

2 §

2

Har genom ett skuldebrev eller på annat sätt en gåva utfästs i pengar

eller lösören, fullbordas gåvan genom att det som utfästs kommer i gåvotaga-
rens besittning. I fråga om skepp, skeppsbygge eller luftfartyg gäller i stället
att gåvan fullbordas genom att inskrivning för förvärvet söks enligt särskilda
föreskrifter. Har genom ett skuldebrev eller på annat sätt en gåva utfästs i en
rättighet som registreras enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler
och kontoföring av finansiella instrument, fullbordas gåvan genom att rättig-
heten registreras för gåvotagaren enligt bestämmelserna i den lagen eller, om
rättigheten förvaltas enligt 3 kap. i den lagen, genom att förvaltaren underrät-
tas om utfästelsen.

3 §

3

Om någon ger bort aktiebrev eller löpande skuldebrev eller annan

handling vars företeende utgör villkor för rätt att kräva betalning eller för ut-
övande av annan rättighet, fullbordas gåvan genom att gåvotagaren får hand-
lingen i sin besittning. Om en fordran enligt en sådan handling efterskänks,
fullbordas gåvan först när handlingen återställts eller gjorts obrukbar.

Om någon ger bort en rättighet som registreras enligt lagen (1998:1479)

om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument, fullbor-
das gåvan genom att rättigheten registreras för gåvotagaren enligt bestämmel-
serna i den lagen eller, om rättigheten förvaltas enligt 3 kap. 7�13 §§ sist-
nämnda lag, genom att förvaltaren underrättas om gåvan. Om en fordran som
registreras enligt sistnämnda lag efterskänks, fullbordas gåvan genom regist-
rering eller underrättelse i enlighet med vad nu sagts.

Om någon ger bort en annan fordran än som anges i första eller andra

stycket, fullbordas överlåtelsen genom att gäldenären underrättas av givaren.
Om gåvan har tillkommit genom skriftlig utfästelse som anges i 1 § första
stycket, eller under sådana särskilda omständigheter som avses där, och om
underrättelse sker genom gåvotagaren, anses överlåtelsen också fullbordad.
Om en sådan fordran efterskänks, anses gåvan strax såsom fullbordad.

1 Prop. 2015/16:10, bet. 2015/16:FiU15, rskr. 2015/16:134.

2 Senaste lydelse 2004:85.

3 Senaste lydelse 1992:1311.

SFS 2016:45

Utkom från trycket
den 16 februari 2016

background image

2

SFS 2016:45

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2016.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Tobias Eriksson
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Avtalslagen
Köplagen
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.