SFS 2016:45 Lag om ändring i lagen (1936:83) angående vissa utfästelser om gåva

160045.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1936:83) angående vissa
utfästelser om gåva;

utfärdad den 4 februari 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 och 3 §§ lagen (1936:83) angå-

ende vissa utfästelser om gåva ska ha följande lydelse.

2 §

2

Har genom ett skuldebrev eller på annat sätt en gåva utfästs i pengar

eller lösören, fullbordas gåvan genom att det som utfästs kommer i gåvotaga-
rens besittning. I fråga om skepp, skeppsbygge eller luftfartyg gäller i stället
att gåvan fullbordas genom att inskrivning för förvärvet söks enligt särskilda
föreskrifter. Har genom ett skuldebrev eller på annat sätt en gåva utfästs i en
rättighet som registreras enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler
och kontoföring av finansiella instrument, fullbordas gåvan genom att rättig-
heten registreras för gåvotagaren enligt bestämmelserna i den lagen eller, om
rättigheten förvaltas enligt 3 kap. i den lagen, genom att förvaltaren underrät-
tas om utfästelsen.

3 §

3

Om någon ger bort aktiebrev eller löpande skuldebrev eller annan

handling vars företeende utgör villkor för rätt att kräva betalning eller för ut-
övande av annan rättighet, fullbordas gåvan genom att gåvotagaren får hand-
lingen i sin besittning. Om en fordran enligt en sådan handling efterskänks,
fullbordas gåvan först när handlingen återställts eller gjorts obrukbar.

Om någon ger bort en rättighet som registreras enligt lagen (1998:1479)

om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument, fullbor-
das gåvan genom att rättigheten registreras för gåvotagaren enligt bestämmel-
serna i den lagen eller, om rättigheten förvaltas enligt 3 kap. 7–13 §§ sist-
nämnda lag, genom att förvaltaren underrättas om gåvan. Om en fordran som
registreras enligt sistnämnda lag efterskänks, fullbordas gåvan genom regist-
rering eller underrättelse i enlighet med vad nu sagts.

Om någon ger bort en annan fordran än som anges i första eller andra

stycket, fullbordas överlåtelsen genom att gäldenären underrättas av givaren.
Om gåvan har tillkommit genom skriftlig utfästelse som anges i 1 § första
stycket, eller under sådana särskilda omständigheter som avses där, och om
underrättelse sker genom gåvotagaren, anses överlåtelsen också fullbordad.
Om en sådan fordran efterskänks, anses gåvan strax såsom fullbordad.

1 Prop. 2015/16:10, bet. 2015/16:FiU15, rskr. 2015/16:134.

2 Senaste lydelse 2004:85.

3 Senaste lydelse 1992:1311.

SFS 2016:45

Utkom från trycket
den 16 februari 2016

background image

2

SFS 2016:45

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2016.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Tobias Eriksson
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.