SFS 1989:838

890838.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1989:83a Lag

Utkom från trycket

om ändring i lagcH (1936.* 83) angående vissa utfästelser

om gåva;

den 24 nov ember 1989

utfardad den 23 november 1989.

Enligt riksdagens beslu t' föreskrivs att 2 och 3 §§ lagen (1936:83) angå­

ende vissa utfästelser om gåva skall ha följande lydelse.

2

Är genom skuldebre v eller annorledes gåva utfäst i penningar eller

lösören, gälle den ej såsom fullbordad, med mindre det som utfäst är

kommit i gåvotagarens besittning. I fråga om skepp eller skeppsbygge

gäller i stället att gåva ej är att anse såsom fullbordad, med mindre

inskrivning for forvärvet sökts enligt vad som stadgas därom i sjölagen

(1891:35 s. 1), Har genom ett skuldebrev eller på annat sätt en gåva utfästs
i en rättighet som registreras enligt aktiekontolagen (1989:827), fullbordas
gåvan genom att rättigheten registreras for gåvotagaren enligt bestämmel­

serna i den lagen eller, om rättigheten förvaltas enligt 8 kap. i sistnämnda
lag, genom att förvaltaren underrättas om utfästelsen.

3 § Bortgiver någon aktiebrev eller löpande skuldebrev eller annan
handling vars företeende utgör villkor for rätt att kräva betalning eller for
utövande av annan rättighet, gälle gåvan såsom fullbordad då gåvotagaren

fått handlingen i sin besittning. Efterskänkes fordran enligt sådan hand­
ling, vare gåvan for fullbordad hållen först då handlingen återställts eller

gjorts obrukbar.

Om någon ger bort en rättighet som registreras enligt aktiekontolagen

(1989:827), fullbordas gåvan genom a tt rättigheten registreras for gåvota­

garen enligt bestämmelserna i den lagen eller, om rättigheten förvaltas
enligt 8 kap. i sistnämnda lag, genom att förvaltaren underrättas om
gåvan. Om en fordran som registreras enligt sist nämnda lag efterskänks.

1538

' Prop. 1988/89:152. 1989/90: LU5, rskr. 22.

' Senaste lydelse 1973:1065.

¬

background image

fullbordas gåvan genom registrering eller underrättelse i enlighet med vad

SFS 1989:838

nu sagts.

Bortgives annan fordran än i första eller andra stycket sägs, vare överlå­

telsen för fullbordad ansedd då gäldenären underrättats av givaren. Har

gåvan tillkommit genom skriftlig utfästelse varom sägs i 1 § första styck et,

eller under sådana särskilda omständigheter som där avses, och sker un­
derrättelse genom gåvotagaren, gälle överlåtelsen ock såsom fullbordad.

Efterskänkes fordran varom här är fråga, gälle gåvan strax såsom fullbor­
dad.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Severin Blomstrand
(Justitiedepartementet)

Ar/J

T,.-

¬

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.