SFS 1994:1013 Lag om ändring i lagen (1936:83) angående vissa utfästelser av gåva

Du är här: Start / Förmögenhetsrätt / Lag (1936:83) angående vissa utfästelser om gåva / SFS 1994:1013 Lag om ändring i lagen (1936:83) angående vissa utfästelser av gåva
SFS 1994_1013 Lag om ändring i lagen (1936_83) angående vissa utfästelser av gåva

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1994:1013
Utkom från trycket
den 28 juni 1994

Lag
om ändring i lagen (1936:83) angående vissa utfästelser
av gåva;

utfärdad den 9 juni 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2§ lagen (1936:83) angående

vissa utfästelser av gåva skall ha följande lydelse.

2 §2 �r genom skuldebrev eller annorledes gåva utfäst i penningar eller
lösören, gälle den ej såsom fullbordad, med mindre det som utfäst är
kommit i gåvotagarens besittning. I fråga om skepp eller skeppsbygge

gäller i stället att gåva ej är att anse såsom fullbordad, med mindre

inskrivning för förvärvet sökts enligt vad som stadgas därom i sjölagen

(1994:1009). Har genom ett skuldebrev eller på annat sätt en gåva utfästs i
en rättighet som registreras enligt aktiekontolagen (1989:827) eller lagen
(1991:195) om penningmarknadskonton, fullbordas gåvan genom att rät-
tigheten registreras för gåvotagaren enligt bestämmelserna i de lagarna
eller, om rättigheten förvaltas enligt 8 kap. aktiekontolagen eller 3 kap. 1 §
andra stycket lagen om penningmarknadskonton, genom att förvaltaren
underrättas om utfästelsen.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

REIDUNN LAUR�0N

Göran Lambertz
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 1993/94:195, bet. 1993/94: LU31, rskr. 1993/94:393.

2

Senaste lydelse 1991:200.

2128

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Avtalslagen
Köplagen
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.